На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС",  бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2007.ГОДИНУ
(назив привредног друштва) а.д. (седиште)
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: A.D."Banatski Despotovac" 3. матични број: 8035512
2. адреса: Trg Dušana Ćubića br.1 4. ПИБ: 101164370
       
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2006 2007 ПАСИВА 2006 2007
A. СТАЛНА ИМОВИНА 107.739 112.523 А. КАПИТАЛ 143.811 157.877
I Неуплаћени уписани капитал     I Основни капитал 131.792 131.792
II Гудвил     II Неуплаћени уписани капитал    
III Нематеријална улагања 12 8 III Резерве    
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 105.71O 110.485 IV Ревалоризационе резерве 11.612 11.644
V Нераспоређени добитак 6.304 14.441
V Дугорочни финансијски пласмани 2.017 2.03 VI Губитак 5.897 0
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 61.559 107.173 VII Откупљене сопствене акције    
I Залихе 33.249 54.942 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 25.487 61.819
II Стална средства немењена продаји и
средства пословања које се обуставља
   
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 28..31O 52.231 I Дугорочна резервисања    
IV Одложена пореска средства     II Дугорочне обавезе 15.555 18.817
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 169.298 219.696 III Краткорочне обавезе 9.932 42.552
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА     IV Одложене пореске обавезе 0 450
Д. УКУПНА АКТИВА 169.298 219.696 В. УКУПНА ПАСИВА 169.298 219.696
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 24.011 20.053
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 24.011 20.053
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА  (у 000 дин)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
2006 2007 А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2006 2007
I Пословни приходи 156.784 171.374
I Приливи гот. из пословних актив. 164.831 158.817 II Пословни расходи 147.353 154.916
II Одливи гот. из пословних актив. 150.683 167.376 III Пословна добитак / губитак 9.431 16.458
III Нето прилив / одлив готовине 14.148 8.559 IV Финансијски приходи 1.229 13
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА     V Финансијски расходи 3.244 3.524
VI Остали приходи 72 2.443
I Приливи гот. из активности инвест. 6.98O 7.729 VII Остали расходи 1.184 906
II Одливи гот. из активности инвест. 2.639 5.95O VIII Доб/ губ. из редов. пословања
пре опорезивања
6.304 14.484
III Нето прилив / одлив готовине 4.341 1.779 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља    
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
    Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 6.304 14.484
I Приливи гот. из активности финанс. 6.837 49.009 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ    
II Одливи гот. из активности финанс. 25.859 43.335 Г. Исплаћена лична примања
послодавцу
   
III Нето прилив / одлив готовине -19.022 5.674 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 6.304 14.034
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 178.648 215.555 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА    
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 179.181 216.661 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
   
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. -533 -1.106 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ    
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 1.721 1.188 1. Основна зарада по акцији    
2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији
   
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ    
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 1.188 82
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
    2006 2007
                   
    Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Основни капитал   131.792     131.792 131.792     131.792
Остали капитал                  
Неуплаћени уписани капитал                  
Емисиона премија                  
Резерве                  
Ревалоризац-ионе резерве   9.273 2.339   11.612 11.612 32   11.644
Нераспоређени добитак   283 6.304 283 6.304 6.304 14.034 5.897 14.441
Губитак до висине капитала   6.18o   283 5.897 5.897   5.897  
Откупљене сопствене акције                  
УКУПНО   135.168 8.643 0 143.811 143.811 14.066 0 157.877
Губитак изнад висине капитала                  
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
 Po našem mišljenu, finan. izvešt. istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju fin. stanje društva A.D. "Ban. Despotovac", Ban.i Despotovac na dan 31.12.2007.godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa MSFI i MRS
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

Nije bilo značajnijih promena u toku poslovne 2007.godine
Директор
Đuro Lukić