МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА

 

Увид се може извршити сваког радног дана 06,00-14,00 сати у седишту друштва, Трг Душана Ћубића 1, 23242 Банатски Деспотовац.

 

 

Уколико друштво објави на  веб сајту финансијске извештаје у целини заједно са мишљењем ревизора, сходно Закону о рачуноводству и ревизији, дужно је да, на истом месту, објави и поглавље IV из извода из годишњих финансијских извештаја.
Друштво је дужно да у средствима јавног информисања објави извод из финансијских извештаја, према напред наведеном моделу Комисије за хартије од вредности или може објавити документ који би уместо скраћених финансијских извештаја, који су дати у моделу извода из финансијских извештаја Комисије за хартије од вредности, садржао финансијске извештаје у целини.