3.     PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

 

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio i doneo Direktor preduzeća 15.09.2004.

 

 

3.1     Nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalno ulaganje početno se meri ( priznaje ) po nabavnoj vrednosti

Nakon početnog priznavanja nematerijalno ulaganje iskazuje se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređivanja.

Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost.

Nematerijalna ulaganja otpisuju se putem proprcionalne stope amortizacije u roku od 5 godine.

 

3.2. Nekretnine ,postrojenja i oprema

 

       Nekretnine ,postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti .

       Nabavnu vrednost  po fakturi dobavljača ,uvećana za zavisne troškove do

       vođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti ,umanjene za bilo ko

       je trgovinske popuste i rabate.

       Korisni vek uptrebe nekretnina ,postrojenja i opreme  utvrđene prema sle

         dećem pregledu :

                                         Građevinski objekti                            40   godina

                                       Putnička vozila                                  6,5  godina

                                Telefonija                                          10   godina

                               Kancelarijski nameštaj i oprema         8   godina

                               Računari                                              5   godina

Troškovi tekućih održavanja i opravki priznaju se kao rashodi perioda.

Nakon početnog priznavanja ,nekretnine , postrojenja i opreme procenju se po nabavnoj vrednosti ,umanjenoj za ispravku vrednosti i ukupan iznos gubitka zbog obezvređivanja.

Amortizacija nekretnina ,postrojenja i opreme obračunava se linearnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

 

3.3.          Zalihe

 

Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača i zavisni troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe.Popusti ,rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke robe.

 

         Obračun izlaza ( prodaje ) zaliha robe vrši se po metodi prosečne 

          ponderisane cene.

 

3.4    Potraživanja iz poslovnih odnosa

 

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti ,uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene Direktora preduzeća o njihovoj verovatnoj naplativosti .Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke ,prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Direktora preduzeća.

 

   3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

            Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u

            dinarima.

 

3.6   Dugoročne obaveze

 

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog Ugovora.

Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

Dugoraočne obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

 

3.7 Kratkoročne obaveze

 

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti , uvećanoj za kamate na zaključenog ugovora.

 

3.8 Prihodi

 

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

 

3.9 Rashodi

 

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su i nastali , u skladu sa načelom nastanka događaja.