4        DODATNA PRIKAZIVANJA I OBELODANJIVANJA

 

4.1. NEKRETNINA ,POSTROJENJA I OPREMA

 

      Poziciju nekretnina postrojenja i oprema na dan 31.12.2007. godine sačinja

      Vaju sledeće stavke:

                                               Nabavna vred.     Ispravka vred.      Sadašnja vred.       Građ objekti u pripremi           17.889.314                    -                   17.889.314

Oprema                                    11.079.460           4.050.408               7.029.052

Avansi za nekretnine               26.869.800                    -                   26.869.800

                                    _____________________________________________

                           Svega :         55.838.574            4.050.408             51.788.166_

 

      Preduzeće trenutno ima investiciju u toku – Građevinski objekti u pripremi , 

      za koje je u toku 2007. godine upalćen avans u ukupnom iznosu od

     26.869.800 dinara .

 

4.2. ZALIHE

 

       Struktura i iznos zaliha na dan 31.12.2007. godine je sledeća :

 

                     K-to 131 roba u magacinu                                         24.640.279

                     K-to 133 roba u tuđem skladištu                                 5.969.268 

                                                                           ________________________

                                                                           Svega :                 30.609.548

 

4.3     POTRAŽIVANJA

 

Struktura potraživanja na dan 31.12.2007.godine  :

 

             Dati avansi                                                              6.180.278

             Potraživanja od kupaca                                         53.077.430

             Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca           -9.406.013

             Potraživanja od kooperanata                                   8.903.793

             Ostala potraživanja                                                     480.907

                                                    _______________________________

                                                    Svega :                             59.236.395

 

   Preduzeće ima visok stepen usaglašenih potraživanja od kupaca putem me

   đusobno overenih IOS-a .Na teret rashoda tekućeg perioda knjižena su neu

   saglašena i sumnjiva potraživanja od kupaca.Isto tako , pod 31.12.2007.god.

   međusobno su zatvorena i isknjižena konta 2020 i 2092 koja potiču iz ranijih 

   godina.

4.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

 

        Stanje gotovine na tekućim računima kod banaka na dan 31.12.2007.god.

        iznosi :

 

        Vojvođanska banka                                    6.298 dinara

        Komercijalna banka                                      772 dinara

        Panonska banka                                      559.961 dinara 

        OTP banka                                              248.146 dinara

        Blagajna                                                             -  dinara

                                               _________________________

                                               Svega :             815.178  dinara 

 

 

4.5. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

 

        Struktura kapitala preduzeća na dan 31.12.2007. godine je sledeća :

 

         Osnovni kapital –ulog                                       9.261.190

         Rezerve                                                                402.296 

         Neraspoređena dobit ranijih  godina                 3.362.009

         Neraspoređena dobit tekuće godine                35.345.310    

                                                    ________________________ 

                                                   Svega                     48.370.805 

 

4.6. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 

        Struktura obaveza sa stanjem na dan 31.12.2007. godine :

 

        Dugoročni krediti                                            15.384.000 

        Obaveze po osnovu lizinga                               3.643.000

        Kratkoriočni krediti                                         34.361.926

        Obaveze prema dobavljačima                          71.477.425

        Ostale obaveze                                                   2.748.984

        Obaveze za zarade,poreze i doprinose                  513.117

                                                   _________________________

                                                                                128.128.452