6        . RASHODI

 

Struktura ostvarenih rashoda na dan 31.12.2007.godine je sledeća :

 

         Nabavna vrednost prodate robe                         252.428.193 

         Troškovi materijala i energije                                4.124.269

         Troškovi zarada poreza i doprinosa                       3.536.691

         Troškovi proizvodnih usluga                               10.932.616

         Troškovi amortizacije                                            1.082.748

         Nematerijalni troškovi                                           4.893.187

         Finansijski rashodi                                                 2.371.541

         Ostali rashodi                                                         8.236.354

         Obezvređivanje imovine                                        4.856.262 

                                                       _________________________

                                                        Svega :                  292.551.861