SP “ SIGNAL” DOO

ODŽACI,ŽELEZNIČKA 34

Matični broj : 08191280

Šifra delatnosti : 80410

PIB: 101566544

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

 

1.     OSNIVANJE I DELATNOST

 

   Saobraćajno preduzeće « Signal « d.o.o. Odžaci upisano je u sudski registar Okružnog suda u Somboru 17.maja 1990.godine a na osnovu Akta o osnivanju od 05.maja 1990.godine ,rešenjem Fi. 350/90.

   Preduzeće je osnovano kao privatno preduzeće čiji je osnivač i vlasnik Milojko Erić iz Odžaka Ul:Karla Marksa br. 7/1 ( danas Alekse Šantića )

   Rešenjem Agencije za privredne registre od 10.06.2005.godine preduzeće je upisano u Registar privrednih subjekata kao SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE « SIGNAL « D.O.O. ODŽACI.

  Osnovna  delatnost preduzeća je :

-         Trgovina na veliko

-    Trgovina na malo

-         Škola za vozače .

          Sedište preduzeća je u Odžacima ul.Železnička br.34

 

2.     OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

2.1.          Računovodstveni metod

 

Finansijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Međunaro-dnim računovodstvenim standardima.

Funkcionalna valuta Preduzeća ja dinar.

Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti.

               Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2007.do 31.01.2007.

               godine

               Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 27.02.2008.godine od              

               strane Direktora preduzeća.

 

 

 

 

3.     PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

 

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio i doneo Direktor preduzeća 15.09.2004.

 

 

3.1     Nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalno ulaganje početno se meri ( priznaje ) po nabavnoj vrednosti

Nakon početnog priznavanja nematerijalno ulaganje iskazuje se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređivanja.

Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost.

Nematerijalna ulaganja otpisuju se putem proprcionalne stope amortizacije u roku od 5 godine.

 

3.2. Nekretnine ,postrojenja i oprema

 

       Nekretnine ,postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti .

       Nabavnu vrednost  po fakturi dobavljača ,uvećana za zavisne troškove do

       vođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti ,umanjene za bilo ko

       je trgovinske popuste i rabate.

       Korisni vek uptrebe nekretnina ,postrojenja i opreme  utvrđene prema sle

         dećem pregledu :

                                         Građevinski objekti                            40   godina

                                       Putnička vozila                                  6,5  godina

                                Telefonija                                          10   godina

                               Kancelarijski nameštaj i oprema         8   godina

                               Računari                                              5   godina

Troškovi tekućih održavanja i opravki priznaju se kao rashodi perioda.

Nakon početnog priznavanja ,nekretnine , postrojenja i opreme procenju se po nabavnoj vrednosti ,umanjenoj za ispravku vrednosti i ukupan iznos gubitka zbog obezvređivanja.

Amortizacija nekretnina ,postrojenja i opreme obračunava se linearnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

 

3.3.          Zalihe

 

Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača i zavisni troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe.Popusti ,rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke robe.

 

         Obračun izlaza ( prodaje ) zaliha robe vrši se po metodi prosečne 

          ponderisane cene.

 

3.4    Potraživanja iz poslovnih odnosa

 

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti ,uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene Direktora preduzeća o njihovoj verovatnoj naplativosti .Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke ,prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Direktora preduzeća.

 

   3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

            Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u

            dinarima.

 

3.6   Dugoročne obaveze

 

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog Ugovora.

Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

Dugoraočne obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

 

3.7 Kratkoročne obaveze

 

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti , uvećanoj za kamate na zaključenog ugovora.

 

3.8 Prihodi

 

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

 

3.9 Rashodi

 

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su i nastali , u skladu sa načelom nastanka događaja.    

      

4        DODATNA PRIKAZIVANJA I OBELODANJIVANJA

 

4.1. NEKRETNINA ,POSTROJENJA I OPREMA

 

      Poziciju nekretnina postrojenja i oprema na dan 31.12.2007. godine sačinja

      Vaju sledeće stavke:

                                               Nabavna vred.     Ispravka vred.      Sadašnja vred.       Građ objekti u pripremi           17.889.314                    -                   17.889.314

Oprema                                    11.079.460           4.050.408               7.029.052

Avansi za nekretnine               26.869.800                    -                   26.869.800

                                    _____________________________________________

                           Svega :         55.838.574            4.050.408             51.788.166_

 

      Preduzeće trenutno ima investiciju u toku – Građevinski objekti u pripremi , 

      za koje je u toku 2007. godine upalćen avans u ukupnom iznosu od

     26.869.800 dinara .

 

4.2. ZALIHE

 

       Struktura i iznos zaliha na dan 31.12.2007. godine je sledeća :

 

                     K-to 131 roba u magacinu                                         24.640.279

                     K-to 133 roba u tuđem skladištu                                 5.969.268 

                                                                           ________________________

                                                                           Svega :                 30.609.548

 

4.3     POTRAŽIVANJA

 

Struktura potraživanja na dan 31.12.2007.godine  :

 

             Dati avansi                                                              6.180.278

             Potraživanja od kupaca                                         53.077.430

             Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca           -9.406.013

             Potraživanja od kooperanata                                   8.903.793

             Ostala potraživanja                                                     480.907

                                                    _______________________________

                                                    Svega :                             59.236.395

 

   Preduzeće ima visok stepen usaglašenih potraživanja od kupaca putem me

   đusobno overenih IOS-a .Na teret rashoda tekućeg perioda knjižena su neu

   saglašena i sumnjiva potraživanja od kupaca.Isto tako , pod 31.12.2007.god.

   međusobno su zatvorena i isknjižena konta 2020 i 2092 koja potiču iz ranijih 

   godina.

4.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

 

        Stanje gotovine na tekućim računima kod banaka na dan 31.12.2007.god.

        iznosi :

 

        Vojvođanska banka                                    6.298 dinara

        Komercijalna banka                                      772 dinara

        Panonska banka                                      559.961 dinara 

        OTP banka                                              248.146 dinara

        Blagajna                                                             -  dinara

                                               _________________________

                                               Svega :             815.178  dinara 

 

 

4.5. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

 

        Struktura kapitala preduzeća na dan 31.12.2007. godine je sledeća :

 

         Osnovni kapital –ulog                                       9.261.190

         Rezerve                                                                402.296 

         Neraspoređena dobit ranijih  godina                 3.362.009

         Neraspoređena dobit tekuće godine                35.345.310    

                                                    ________________________ 

                                                   Svega                     48.370.805 

 

4.6. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 

        Struktura obaveza sa stanjem na dan 31.12.2007. godine :

 

        Dugoročni krediti                                            15.384.000 

        Obaveze po osnovu lizinga                               3.643.000

        Kratkoriočni krediti                                         34.361.926

        Obaveze prema dobavljačima                          71.477.425

        Ostale obaveze                                                   2.748.984

        Obaveze za zarade,poreze i doprinose                  513.117

                                                   _________________________

                                                                                128.128.452 

 

 

 

 

 

 

 

        NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

 

 

5        . PRIHODI

 

Struktura ostvarenih prihoda na dan 31.12.2007. godine je sledeća :

 

         Prihodi od prodaje robe                                     278.830.070

         Prihodi od usluga                                                 14.670.213

         Drugi poslovni prihodi                                             225.000

         Finansijski prihodi                                                 6.004.326

         Ostali prihodi                                                       30.068.502

                                                    ___________________________

                                                    Svega :                    329.798.111

 

6        . RASHODI

 

Struktura ostvarenih rashoda na dan 31.12.2007.godine je sledeća :

 

         Nabavna vrednost prodate robe                         252.428.193 

         Troškovi materijala i energije                                4.124.269

         Troškovi zarada poreza i doprinosa                       3.536.691

         Troškovi proizvodnih usluga                               10.932.616

         Troškovi amortizacije                                            1.082.748

         Nematerijalni troškovi                                           4.893.187

         Finansijski rashodi                                                 2.371.541

         Ostali rashodi                                                         8.236.354

         Obezvređivanje imovine                                        4.856.262 

                                                       _________________________

                                                        Svega :                  292.551.861

 

 

7        . DOBIT POSLOVNE GODINE

 

 

                Ukupni prihodi                                                   329.798.111

                Ukupni rashodi                                                   292.551.861

                                               _________________________________

                                                ostvarena dobit                     37.246.250

                                                porez na dobit                         1.900.939

                                                _________________________________

                                    OSTVARENA NETO DOBIT         35.345.311

 

 

 

 

 Analizirajući podbilanse poslovanja preduzeća proizilazi sledeće:

 

         1. Preduzeće je u 2007. godini ostvarilo poslovni dobitak u visini od

             16.637.000 dinara što je rezultat poslovnih aktivnosti na planu prometa

             roba i usluga .

         2. Ostvarena dobit u delu finansijskih prihoda u iznosu od 3.632.000 din

             rezultat je uglavnom naplaćenih kamata po tužbama za potraživanja od

             kupaca iz prethodnih godina.

    3. U podbilansu ostalih prihoda i rashoda ostvarena je dobit u iznosu od

             16.976.000 dinara što je isključivo rezultat velikog iznosa naplaćenih

              potraživanja od kupaca koja su otpisana u prethodnim godinama na te

              ret rashoda preduzeća .

 

 

 

U Odžaciama 25.02.2008. godine                                 

 

 

 

                                                                         

                                                                          Direktor,

 

                                                                 _________________

                                                                         Erić Milojko